Printversie

OUDLAND (STEENBERGEN)

Grootte : 70 ha

Eigenaar

: De noordoostkant is in het bezit van Brabants Landschap en de zuidwestkant is eigendom van Staatsbosbeheer

Openstelling en wandelmogelijkheden

: Het gedeelte van Brabants Landschap is niet opengesteld vanwege de grote kwetsbaarheid. In het gedeelte van Staatsbosbeheer mag men op de paden wandelen en fietsen na zonsopkomst en voor zonsondergang.

Werkzaamheden

: Project: Oudland en Halstersch Laag - De aanleg van natte natuurparels. Periode: In januari 2013 zijn de werkzaamheden gestart, deze zijn naar verwachting eind 2013 gereed.

Ligging


Oudland weergeven op een grotere kaart
Ten zuiden van Steenbergen, globaal begrensd door de Boomvaart en de Moerstraatseweg (de verbindingsweg tussen Steenbergen en Moerstraten).

Korte beschrijving

Oudland is een natuurgebied dat een overgangsgebied vormt van zeeklei naar zandgrond. Sinds de 13de eeuw vond er intensieve vervening plaats (vervening is het verwijderen van een veenbodemlaag uit een veenderij, doorgaans om het te gebruiken als brandstof). Oudland bestaat op de lagere delen hoofdzakelijk uit opgaand loofbos (essen, iepen, eiken en berken), afgewisseld met eikenhout en houtwallen. De bebossing van deze lagere delen is van na de watersnoodramp in 1953. De hogere delen van Oudland bestaan naast het Eikelenberg bos uit graslanden, die omzoomd worden door populieren.
Na 1950 begon men in dit gebied met grondwaterwinning ten behoeve het drinkwater en met de ontwatering ten behoeve van de landbouw. Het gevolg was dat er niet langer meer in dit gebied diepe kalkrijke kwel uittrad. Zeldzame planten als de Spaanse ruiter en wit bosvogeltje stierven hierdoor uit.
In Oudland broeden onder andere de boomklever, wielewaal, blauwborst en spinkhaanzanger.
Oudland - Ree

Geschiedenis

Voor en tijdens de Middeleeuwen was een groot gedeelte van Oudland bedekt met veen. In de 13de eeuw gaven de heren van het gebied toestemming om delen van het veen te ontwateren en veen te steken. Deze vervening is erg belangrijk geweest voor de ontsluiting van het gebied en voor het ontstaan van Steenbergen.
In de eerste instantie werden alleen de hogere venen geëxploiteerd. Er werden turfvaarten gegraven, waar onder de Oudlandse Watering (Watergang), om het gebied te ontwateren, maar ook om de turf met boten af te kunnen voeren. De turfgraverij duurde tot en met de 19de eeuw. De ontwikkeling van de steden zorgde er voor dat de vraag naar turf steeds groter werd.

Sinds de 16 eeuw is men ook de nattere (lager gelegen) venen gaan exploiteren.

De venen werden vroeger overspoeld door zeewater, waardoor het veen doordrongen was met zout. In de omgeving van Steenbergen won men al sinds 1256 zout. De grondstof, de derrie, werd uit de venen gewonnen en via vletten naar de zoutketen gebracht, en in pannen tot zout gekookt. Voor de moernering of darinkdelven (moernering of darinkdelven is het winnen van zout uit moer, een soort laagveen) werden speciale moerdijken aangelegd. Vanuit de haven in Steenbergen, dat aan het eind van de turfvaarten lag, werd het zout en turf verder vervoerd. In 1460 kwam er een eind aan de moernering rond Steenbergen, doordat er op grote schaal goedkoper zeezout werd aangevoerd.
Na de periode van vervening en moernering werd de landbouw een belangrijke reden voor bedijking.


Bron: Landschapsvisie West-Brabantse Waterlinie, Jan-Hein Nijman en Arjan Somsen (2001)
         verscheidene websites

Actueel

Het Oudland en het Halstersch Laag zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparels (NNP’s). Dit zijn gebieden met een kwetsbare natuur, die sterk afhankelijk is van voldoende en schoon water. Om te zorgen voor voldoende schoon water, wordt door waterschap Brabantse Delta het project ’Oudland-Halstersch Laag’ gerealiseerd.
Printversie

Bron: Waterschap Brabantse Delta

Fotoalbum

Oudland (59 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Winterse Taferelen Herfst 2022 (Steenbergen) (17 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Lente 2020 (Steenbergen) (64 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Winter 2018-2019 (Steenbergen) (17 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Herfst 2018 (Steenbergen) (16 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Lente 2018 (Steenbergen) (45 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Winterse Taferelen Herfst 2017 (Steenbergen) (31 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Herfst 2017 (Steenbergen) (72 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Winter 2017 (Steenbergen) (37 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Herfst 2016 (Steenbergen) (40 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Winter 2015-2016 (44 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland Herfst 2015 (Steenbergen) (73 afbeeldingen)
Fotoalbum
Winter in het Oudland 2014 - 2015 (56 afbeeldingen)
Fotoalbum
Oudland de natte natuurparel (8 afbeeldingen)
Fotoalbum
Herfst in het Oudland 2014 (69 afbeeldingen)
Fotoalbum
Herfst in het Oudland (23 afbeeldingen)
Fotoalbum
Winter in het Oudland (dd 04-02-2012) (46 afbeeldingen)
Fotoalbum